top of page

גינקוסופיה

בית הספר לחכמת האישה השלמה

בית הספר לחכמת האישה הוא הענף באדמת מרפא נשית העוסק בהכשרות ולימודים.  מטרת בית הספר להכשיר נשות ואנשי מקצוע בתחום בריאות האישה, להפיץ ולהנגיש ידע בקרב א.נשי מקצוע, קובעי מדיניות ובחברה כולה.  

bottom of page